رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

 • Administrators

سوالات و پاسخنامه تستی و تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی شهریور 1401 - کلیه رشته ها

پاسخنامه تشریحی «سوالات تحلیل سازه» آزمون محاسبات عمران
شهریور ۱۴۰۱ - کد 303C
ویرایش اول
🔹گروه صنعتی سبزسازه

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

 

این تاپیک به تدریج آپدیت میشود

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

پاسخنامه تشریحی آزمون نظارت عمران
شهریور ۱۴۰۱ - کد 204D

ویرایش دوم  - سبزسازه

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

پاسخنامه تشریحی آزمون اجرا عمران
شهریور ۱۴۰۱ - کد 215D
ویرایش دوم
🔹گروه صنعتی سبزسازه

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

پاسخنامه تشریحی آزمون عمران اجرا شهریور ۱۴۰۱ - ویرایش اول (موسسه آی سیویل)

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

دفترچه سوالات اجرا برق شهریورماه ۱۴۰۱

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

دفترچه سوالات نقشه برداری کد B شهریورماه ۱۴۰۱ (دفترچه سوالات ناقص می باشد)

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

پاسخنامه تشریحی آزمون معماری اجرا شهریور ۱۴۰۱ (موسسه آی سیویل)

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

دفترچه سوالات نظارت عمران کد A شهریورماه ۱۴۰۱

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

دفترچه سوالات نظارت معماری کد D شهریورماه ۱۴۰۱

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

دفترچه سوالات نظارت معماری کد C شهریورماه ۱۴۰۱

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

پاسخنامه تشریحی آزمون معماری اجرا شهریور ۱۴۰۱ (موسسه روبون)

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

دفترچه سوالات نظارت برق کد B شهریورماه ۱۴۰۱

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

دفترچه سوالات نظارت مکانیک کد B شهریورماه ۱۴۰۱ (دفترچه سوالات ناقص می‌باشد)

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

پاسخ تشریحی آزمون اجرا عمران شهریور 1401 - موسسه ACE

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

دفترچه سوالات اجرا عمران کد D شهریورماه ۱۴۰۱

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

دفترچه سوالات اجرا معماری کد B شهریورماه ۱۴۰۱

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

دفترچه سوالات اجرا عمران کد C شهریورماه ۱۴۰۱

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

دفترچه سوالات اجرا معماری کد C شهریورماه ۱۴۰۱

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

پاسخنامه اولیه تشریحی آزمون محاسبات شهریور ۱۴۰۱ کاری از گروه آموزشی ACE

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

پاسخنامه تشریحی آزمون محاسبات عمران
شهریور ۱۴۰۱ - کد 303C
ویرایش اول
گروه صنعتی سبزسازه

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 2 weeks later...
 • Administrators

پاسخنامه تشریحی آزمون  محاسبات عمران شهریور 1401 - تهیه شده توسط موسسه سرا

تهیه‌شده توسط دکتر خلوتی، دکتر مسعود حسین‌زاده اصل و دکتر تاج‌دینی از اساتید هیات علمی سـرا و همکاران آموزش و تولید محتوای سرا

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

پاسخنامه تشریحی آزمون  نظارت عمران شهریور 1401 - تهیه شده توسط موسسه سرا

تهیه‌شده توسط دکتر خلوتی، دکتر تاج‌دینی، مهندس شرقی و مهندس جوادزاده از اساتید هیات علمی سـرا و همکاران آموزش و تولید محتوای سرا

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

پاسخنامه تشریحی آزمون  نظارت معماری شهریور 1401 - تهیه شده توسط موسسه سرا

تهیه‌شده توسط دکتر خلوتی، دکتر تاج‌دینی، مهندس شرقی و مهندس جوادزاده از اساتید هیات علمی سـرا و همکاران آموزش و تولید محتوای سرا

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

پاسخنامه تشریحی آزمون  اجرا معماری شهریور 1401 - تهیه شده توسط موسسه سرا

تهیه‌شده توسط دکتر خلوتی، دکتر تاج‌دینی، مهندس شرقی و مهندس جوادزاده از اساتید هیات علمی سـرا و همکاران آموزش و تولید محتوای سرا

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

پاسخنامه تشریحی آزمون طراحی معماری شهریور 1401 - تهیه شده توسط موسسه سرا

 تهیه‌شده توسط دکتر خدامی از اساتید هیات علمی موسسه سـرا

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

پاسخنامه تشریحی آزمون  اجرا رشته عمران  شهریور 1401 - تهیه شده توسط موسسه سرا

تهیه‌شده توسط دکتر تاج‌دینی، مهندس شرقی و مهندس جوادزاده از اساتید هیات علمی موسسه سـرا

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

پاسخ تشریحی آزمون ورود به حرفه - رشته عمران - ارزیابی ، طرح و اجرای بهسازی - شهریور 1401 - موسسه سرا

تهیه‌شده توسط دکتر فاروقی و دکتر رشیدیان از اساتید هیات علمی سـرا و همکاران آموزش و تولید محتوای سرا

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

سوالات آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی شهریور 1401 - کلیه رشته ها به همراه کلید رسمی :

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 4 weeks later...
 • Administrators

 پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه 1401 موسسه سـرا -  رشـتـه عمران | صـلاحیـت ترافیـک

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

تهیه‌شده توسط دکتر علیرضا کلاهدوز از اساتید هیات علمی سـرا و همکاران آموزش و تولید محتوای سرا

 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 4 weeks later...
 • Administrators

راهنمای پاسخنامه تشریحی آزمون مهندسی

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

مجموعه پاسخنامه‌های تشریحی آزمون نظام مهندسی (شهریور 1401)

جدید‌ترین پاسخنامه‌های تشریحی آزمون‌های نظام مهندسی، بر اساس آخرین تغییرات کارنامه ها و پاسخنامه تشریحی منتشر شده دفتر مقررات ملی ساختمان را به صورت یکجا دانلود کنید.
این مجموعه توسط اساتید هیات علمی سرا با بررسی سوالاتی که در کارنامه‌ها حذف شده، آماده شده است.

شامل پاسخ تشریحی تمامی آزمون‌های زیر:

✔️ نظارت عمران
✔️ اجرای عمران
✔️ نظارت معماری
✔️ اجرای معماری
✔️ محاسبات عمران
✔️ ترافیک
✔️  بهسازی

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

لینک کمکی دانلود: 

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

  1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


   • موافقم
   • مخالفم
   • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

 • آمارهای کاربران

  • کل کاربران
   12,245
  • بیشترین آنلاین
   17,603

  جدیدترین کاربر
  Andrewguemn
  تاریخ عضویت
 • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

  • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
 • کاربران

  • behzad.g

   behzad.g 39

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • mohsen6176

   mohsen6176 0

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • ramin1357

   ramin1357 4

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • rahmatii

   rahmatii 34

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • hamidt

   hamidt 1

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • saeede-k

   saeede-k 18

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • mehran7240

   mehran7240 32

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • farbodkhani

   farbodkhani 88

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • BehrouzMoradi

   BehrouzMoradi 15

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • admin

   admin 1,755

   Administrators
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
 • جدید...