رفتن به مطلب

سوالات و پاسخنامه تستی و تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 1402 - کلیه رشته ها


پست های پیشنهاد شده

 • Administrators

پاسخ تشریحی نظارت عمران اردیبهشت 1402 - موسسه سرا

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

 پاسخنامه تشریحی آزمون نظارت معماری اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ (گروه آموزشی ساباط)

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

پاسخنامه تشریحی آزمون اجرا معماری اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ - ویرایش اول (گروه آی سیویل)

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

 پاسخنامه تشریحی سوالات تحلیل سازه آزمون محاسبات عمران - اردیبهشت ۱۴۰۲ - کد A - ویرایش دوم (گروه صنعتی سبزسازه)

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

پاسخنامه تشریحی آزمون نظارت معماری اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ - ویرایش اول (گروه آی سیویل)

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

پاسخنامه تشریحی آزمون نظارت عمران اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ - ویرایش اول (گروه آی سیویل)

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

 پاسخنامه تشریحی آزمون محاسبات عمران اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ - کد A - ویرایش اول (گروه آموزشی سبزسازه)

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

پاسخنامه تشریحی آزمون اجرا عمران اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ - کد B - ویرایش دوم (گروه آموزشی سبزسازه)

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

پاسخنامه تشریحی سوالات تحلیل سازه آزمون محاسبات عمران - اردیبهشت ۱۴۰۲ - کد A (گروه صنعتی سبزسازه)

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

 سوالات نقشه برداری اردیبهشت ۱۴۰۲ دفترچه D

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

پاسخنامه تشریحی آزمون محاسبات اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ (موسسه ACE)

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

 پاسخنامه تشریحی آزمون اجرا عمران اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ - کد B - ویرایش اول (گروه آموزشی سبزسازه)

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

 دفترچه سوالات آزمون نظارت معماری کد C اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 دفترچه سوالات آزمون نظارت عمران کد D اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

 پاسخنامه تشریحی آزمون نظارت عمران اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ - کد D - ویرایش اول (گروه آموزشی سبزسازه)

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

دفترچه سوالات آزمون اجرا معماری کد C اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ + کلید بعضی از سوالات

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

دفترچه سوالات آزمون نظارت عمران کد D اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

 دفترچه سوالات آزمون نظارت معماری کد D اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ + کلید بعضی از سوالات

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 2 weeks later...
 • Administrators

 پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه اردیبهشت 1402 سـرا - رشته عمران صلاحیت محاسبات

 تهیه‌شده توسط دکتر امیرحسین‌خلوتی، دکتر مسعود حسین‌زاده اصل و دکتر میلاد تاج‌دینی از اساتید هیات علمی سـرا، به همراه همکاران تیم آموزش و تولید محتوای سرا

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه اردیبهشت 1402 سـرا - رشته معماری صلاحیت اجرا

 تهیه‌شده توسط دکتر تاج‌دینی، دکتر خدامی، مهندس شرقی و مهندس جوادزاده از اساتید هیات علمی سـرا، به همراه همکاران تیم آموزش و تولید محتوای سرا

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه اردیبهشت 1402 سـرا - رشته معماری صلاحیت نظارت

تهیه‌شده توسط دکتر تاج‌دینی، دکتر خدامی، مهندس شرقی و مهندس جوادزاده از اساتید هیات علمی سـرا، به همراه همکاران تیم آموزش و تولید محتوای سرا

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

 پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه اردیبهشت 1402 سـرا - رشته عمران صلاحیت اجرا

تهیه‌شده توسط دکتر تاج‌دینی، مهندس شرقی، مهندس قزوینه و مهندس جوادزاده از اساتید هیات علمی سـرا، به همراه همکاران تیم آموزش و تولید محتوای سرا

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

پاسخنامه تشریحی و تایپ شده «سوالات استاندارد 2800» آزمون محاسبات عمران  اردیبهشت ۱۴۰۲ - کد 303A گروه صنعتی سبزسازه

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

پاسخنامه تشریحی و تایپ شده «سوالات بارگذاری مبحث ششم» آزمون محاسبات عمران  اردیبهشت ۱۴۰۲ - کد 303A  گروه صنعتی سبزسازه

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

پاسخنامه کاملا تشریحی و تایپ شده «سوالات تحلیل سازه» آزمون محاسبات عمران  اردیبهشت ۱۴۰۲ - کد 303A گروه صنعتی سبزسازه

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته عمران - بهسازی - اردیبهشت 1402 - کد 307F

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

سوالات آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 1402 رشته

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
همراه با کلید رسمی

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

سوالات آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 1402 رشته

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
همراه با کلید رسمی

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

سوالات آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 1402 رشته

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
همراه با کلید رسمی

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

سوالات آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 1402 رشته

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
همراه با کلید رسمی

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

سوالات آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 1402 رشته

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
همراه با کلید رسمی

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

 

سوالات آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 1402 رشته

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
همراه با کلید رسمی

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

سوالات آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 1402 رشته

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
همراه با کلید رسمی

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

سوالات آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 1402 رشته

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
همراه با کلید رسمی

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

سوالات آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 1402 رشته

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
همراه با کلید رسمی

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

سوالات آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 1402 رشته

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
همراه با کلید رسمی

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

سوالات آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 1402 رشته

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
همراه با کلید رسمی

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

سوالات آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 1402 رشته

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
همراه با کلید رسمی

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

سوالات آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 1402 رشته

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
همراه با کلید رسمی

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

سوالات آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 1402 رشته

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
همراه با کلید رسمی

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

سوالات آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 1402 رشته

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
همراه با کلید رسمی

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • Administrators

سوالات آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 1402 رشته

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
همراه با کلید رسمی

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 • 220 نظرسنجی در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی

  1. 1. نظر شما در مورد ارجاع نظارت در نظام مهندسی چیست؟


   • موافقم
   • مخالفم
   • با انجام اصلاحاتی در فرآیند موجود، موافقم

 • آمارهای کاربران

  • کل کاربران
   12,245
  • بیشترین آنلاین
   17,603

  جدیدترین کاربر
  Andrewguemn
  تاریخ عضویت
 • چه کسانی آنلاین هستند؟ (مشاهده لیست کامل)

  • در حال حاضر هیچ کاربر عضوی آنلاین نیست
 • کاربران

  • behzad.g

   behzad.g 39

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • mohsen6176

   mohsen6176 0

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • ramin1357

   ramin1357 4

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • rahmatii

   rahmatii 34

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • hamidt

   hamidt 1

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • saeede-k

   saeede-k 18

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • mehran7240

   mehran7240 32

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • farbodkhani

   farbodkhani 88

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • BehrouzMoradi

   BehrouzMoradi 15

   Members
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :
  • admin

   admin 1,755

   Administrators
   تاریخ عضویت :
   آخرین فعالیت :

درباره ما

انجمن های گفتگوی ایران سازه ، وبسایت تخصصی مهندسی عمران

این انجمن ، نسخه جدید انجمن ایران سازه میباشد

Follow us

×
×
 • جدید...